Algemene Voorwaarden www.leomelcherts.com

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedrijf: L.Melcherts Productions, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37111902
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met het bedrijf.
 • Website: de website van het bedrijf, bereikbaar via [domeinnaam].
 • Meditaties: de meditatie audiobestanden en eventuele bijbehorende documentatie die via de website kunnen worden afgenomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het bedrijf en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen het bedrijf en de klant.
 2. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden meditaties. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden het bedrijf niet.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij door het bedrijf gestelde voorwaarden.
 2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de klant hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.

Artikel 5 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief btw tenzij anders vermeld.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden meditaties niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats via iDeal, creditcard of op factuur. De klant dient het verschuldigde bedrag te hebben voldaan voordat de meditaties worden vrijgegeven voor download.
 2. Bij niet tijdige betaling is de klant in verzuim. Het bedrijf zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 3. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de klant de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 7 – Levering

 1. Zodra de betaling door het bedrijf is ontvangen, stuurt het bedrijf de klant per e-mail de downloadlink(s) waarmee de gekochte meditatiebestanden kunnen worden gedownload.
 2. Het bedrijf streeft ernaar de verzending van de downloadlinks binnen 5 minuiten na ontvangst van de betaling te laten plaatsvinden.

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

 1. Het bedrijf staat er voor in dat de meditaties voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
 2. Iedere garantie wordt uitgesloten voor zover wettelijk is toegestaan.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom
Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de meditaties berusten uitsluitend bij het bedrijf.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig, duidelijk omschreven en tijdig nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, per e-mail worden ingediend bij het bedrijf.
 2. Bij het bedrijf ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord.

Artikel 11 – Geschillen

 1. Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter van de vestigingsplaats van het bedrijf is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Scroll to Top